Телекомуникационно проектиране и строителство

За нас
 


conection

Фирма  „Плантел” ЕООД е създадена в началото на 2009 г. ПЛАНТЕЛ е специализирана в комплексно проектиране, реконструкция, модернизация и строително – монтажни работи в областта на телекомуникациите.

Екипът на фирмата се състои от висококвалифицирани специалисти в проектирането и изграждането на телекомуникационни системи, мрежи за предаване на данни, гласова телефония и интернет, телекомуникационни мрежи за сгради и помещения, структурни и вътрешни кабелни мрежи, видео наблюдение, сигнално-охранителни и системи за контрол на достъпа. Услуги, които фирмата предлага на своите клиенти, са и монтаж на охранителна и телефонна техника и оборудване, както и строително – монтажни работи и реконструкция по далекосъобщителната преносна мрежа.

ПЛАНТЕЛ ЕООД разполага с Орган за контрол от вида „С“  за контрол на ел. уредби и съоръжения до 1000V, телекомуникационни медни и оптични кабели. 

Дружеството е член на Камарата на строителите в България (КСБ) и е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: 

  • първа група:строежи от високото строителство (жилищно, обществено обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
     за строежи от трета до пета категория;
  • трета група:строежи от енергийната;

     за строежи от трета до пета категория;

  • пета група:-отделни видове СМР съгласно КИД-2008, сектор "Строителство"
От 2014година дружеството е член на Български Клъстер Телекомуникации

stenikgroup-logo-bct-01

Дейността на фирмата покрива всички етапи по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на системите.

Проектиране

Изпълнение

Въвеждане в експлоатация

Поддръжка